KSB a DVTR

Podepisování příspěvků: anonymní příspěvky nebo ty, které v poli jména/přezdívky budou mít titulek nebo jiný text, mohou být smazány. Příspěvky s nakopírovaným delším obsahem, který je dostupný na jiném místě, mohou být také smazány – v takovém případě uvádět pouze odkaz, případně pár vět, nikoliv celý text systémem copy&paste. První komentář nového uživatele se zobrazí až po schválení, další již hned.

 Obnoviť

 1. Je hriech klíšé, alebo má celkom iný význam? Ale aký?

  Ľudia, nezávisle od ich náboženstva, filozofie a presvedčenia, sa najviac mýlia vtedy, ak význam slova HRIECH definujú a vnímajú, ako porušenie akéhosi vnútorného záväzku voči BOHU…

  No je azda skutočný Boh nejakým spôsobom závislí na hmotnom svete? …na hrubohmotných či jemnohmotných stvoreniach tohto sveta? Dovolím si tvrdiť, že v priamom zmysle určite nie… Tak prečo by sme mali vlastnými hriechmi Bohu nejako škodiť?! To je predsa nezmysel…

  Rozdiel medzi tradičným, nekorektným chápaním hriechu a bežnou ľudskou etikou je ten, že v ľudskom chápaní sa etika vzťahuje len na ľudí a ľudskú spoločnosť (voči prírode, faune a flóre sa obmedzenia etiky už veľmi nevzťahujú), pričom náboženstvo sa snaží vytiahnuť etiku (cez chápanie hriechu) za hranice ľudskej spoločnosti, no nie ani tak na okolitý svet, ale do „kráľovstva jurisdikcie Boha“, kdesi do záhrobného sveta.

  Keďže Boh je Tvorcom všetkých pravidiel, nielen fyzikálnych, sociálnych ale vzťahujúcich sa na celý stvorený Vesmír (viď 6 objektívnych zákonitostí), tak hriech nie je ničím iným, ako porušením etiky vo vzťahu k objektívnych zákonitostiam bytia. Hriech je činom bytosti majúcej rozum a slobodu v uvažovaní, vo voľbe (ale málokedy slobodu vôle), ktorý sa zákonite určitým spôsobom odrazí ako škoda buď na samotnom jedincovi, alebo škoda v živote spoločnosti, alebo škoda v okolitom životnom prostredí… prípade v špecifickej kombinácii všetkých troch, a to skôr či neskôr, ale zákonite…

  Hriech, je porušením univerzálnej etiky, týkajúcej sa každého a všetkého… A vôbec nezáleží na tom kto hreší (aby sme to nechali len na jeho zodpovednosti a božích mlynoch), pretože v spoločnosti nositeľov aktívneho rozumu (nie rozumu na výslužbe), je dôležité eliminovať zdroje a najmä príčiny vzniku takýchto javov, ktoré sú označované ako hriech (porušenie univerzálnej etiky), každým kto má k tomu patričné vedomosti a schopnosti (lebo kde je vôľa, tam sa otvárajú aj možnosti). „Božie mlyny“ — to je nástroj krízového riadenia, a slúži len nato, aby sa systém nezrútil („Mantinely a piliere hracej plochy“) — ide o hranice Božieho dopustenia, ktoré zomelú každého u koho hrozí, že by mohol nevratne rozbiť systém nastavených pravidiel v danej lokalite. Namiesto toho sa trúfalý hráč rozbije o mantinely pravidiel hry.

  Hovoril som o „slobode uvažovania“, „slobode výberu/rozhodovania“, či dokonca „slobode vôle“… A od čoho sú vlastne slobodné?

  Sloboda uvažovania — myseľ je náš vnútorný polygón, a pokiaľ niekoho neotravujú vnútorné hlasy, tak je jeho myseľ vnútorným cvičiskom kde si môže premýšľať nad čím len chce, modelovať situácie, pracovať s fantáziou — jeho myseľ je slobodná od zásahov vonkajšieho prostredia.

  Sloboda výberu — reálne sa človek môže slobodne rozhodnúť pre úplne čokoľvek… Druhá vec je, ako na to zareaguje vlastné svedomie a okolité prostredie, a či vôbec bude človek schopný svojimi vedomosťami a zručnosťami realizovať svoj zámer. No každopádne, nikomu nič nebráni aby si vnútorne zvolil svoj cieľ, nech je akýkoľvek, a hľadal spôsoby a cestičky ako ho uskutočniť. Samozrejme treba rátať aj s nesením zodpovednosti za dôsledky. A tu je rozhodovanie – voľba cieľov – slobodné predovšetkým na tom hlavnom, na etike, na súlade s univerzálnymi pravidlami a objektívnymi zákonitosťami. Ak si človek zvolí nepravdoverné ciele (odchýlené od noriem univerzálnych objektívnych zákonitostí) a začína ich realizovať, vystavuje následkom svojho konania nielen seba, ale aj spoločnosť a životné prostredie (živé aj neživé životné prostredie) — t.j. hreší = začína „sypať piesok do ložísk jediného spoločného mechanizmu“, ktorého sme všetci súčasťou. Hreší, a z väčšej časti nepredvídateľným a čiastočne predvídateľným spôsobom tak škodí sebe, spoločnosti, životnému prostrediu – v časovom rámci, o akom nemá predstavu, a tiež v rozsahu akom nemá predstavu, aj keď chcel možno uškodiť iba niekomu konkrétnemu…

  Sloboda vôle — ak je reč o slobode vôle, tak vôľu má skutočne len málokto slobodnú… To sú práve tie faktory, keď niečo veľmi chceme, ale opakovane zlyhávame z rôznych príčin, lebo to a to a to… Nemáme pevnú vôľu, premôžu nás iné túžby a mánie, ktoré nemáme pod kontrolou… Niekto iný má nad nami moc a my nie sme schopný prekonať naše emócie, ktoré nás držia pevne ako v kliešťach… Veľa krát kvôli vlastnej hlúposti v minulosti, hlúposti našich rodičov, pedagógov, priateľov a celkovo kultúry a jej zvrátených sloganov sa necháme namotať na skúšanie rôznych vecí, od ktorých sa staneme psychicky alebo aj fyzicky závislými, a potom naša vôľa už za moc nestojí — stanú sa z nás slabosi, konzumenti, hedonisti, podpapučníci a ktovie čo ešte. Vôľa je skutočne slobodná — len ak je dostatočne slobodná od cudzích vonkajších a vnútorných brzdiacich psychologických faktorov. Nemajú sa tu na mysli životné prekážky, ktoré formujú podobu našej životnej cesty, a ktoré sa snažíme eticky — teda bezhriešne — prekonávať.

  Len tak na zamyslenie: prečo sa napríklad považuje za neetický (t.j. hriech) incest, pedofília, homosexualita, vražda, závisť a mnoho iného? Treba sa zamyslieť práve nad účinkami takéhoto konania na spoločnosť, a prostredie ktoré je náš domov, jediný ktorý máme. Samozrejme, najprv treba mať úplne jasnú predstavu o tom, ako vyzerá harmonicky fungujúca spoločnosť, aby bolo možné korektne identifikovať všetky odchýlky…

  Napr.: incest, ak plodí potomstvo, tak dochádza k štatisticky preukázateľnej biologickej degenerácii obyvateľstva štátu (preto je to protizákonné). Druhá škodlivosť incestu je, že deformuje prirodzené a zdravú procesu v rodine. Totiž rodina je sociálny inštitút, ktorý zabezpečuje obnovovanie populácie v určitej kvalite, budúci národ, a základy – najmä mravnosti – má poskytovať rodina. Rodina má deti učiť správnym návykom, nielen sociálnym a pracovným, ale odovzdať im aj adekvátne rodičovské zručnosti a vedomosti (ukázať im vzor fungujúcej rodiny – procesu výchovy detí a vzťahov medzi manželmi). Keď vznikne neadekvátny sexuálny vzťah medzi členmi rodiny, tak zdravý model rodiny sa rúca, a neskôr sa tento chorý vzor prenáša do budúcich pokolení, a to nielen v mysli páchateľov, ale aj cez pamäť rodového egregoru, ako predispozícia k tomuto javu… Podobne je to aj s mnohými inými zvrátenými sklonmi a náchylnosťami. Človek sa môže stať obeťou takýchto pocitov aj vďaka egregoriálnemu pôsobeniu, alebo iným vplyvom, nemal by byť zviera a uvažovať, že niečo naňho príde, tak si treba „skočiť“… Je prirodzené ak sú spoločensky škodlivé javy v spoločnosti postihované, a jedinci s nimi musia nielen vnútorne bojovať, ale mali by aj chápať podstatu ich škodlivosti pre spoločnosť. Treba však v spoločnosti pestovať aj inú kultúru, ako individualizmus a imidžizmus…

  A čo sa týka objektívnych zákonitostí, ktorých slobodným (ale nie bez následkov — čo je forma učenia sa na chybách vlastných i spoločnosti) porušovaním a odkloňovaním sa od nich páchame hriech, t.j. konáme neeticky, vytvárame zárodky rôznorodej škody jak pre seba, ale najmä pre budúce pokolenia spoločnosti a životné prostredie, ktoré bude treba skôr či neskôr riešiť (tak ako skôr či neskôr musí niekto poupratovať dom aj ľudí, ktorí v ňom robia svinčík a sami žijú ako ošípané) — tak KSB rozlišuje 6. objektívnych zákonitostí života ľudskej spoločnosti, ktoré sa oplatí poznať, skúmať a analyzovať, v záujme lepšieho života ľudstva v našom spoločnom domove — na Zemi.

  Objektívne zákonitosti, ktorým je podriadený život ľudskej spoločnosti (jak v aspekte zaistenia bezpečnosti, tak aj v aspekte rôznych druhov hrozieb pre bezpečnosť, a vyloženej škodlivosti tých či oných druhov činnosti), možno rozdeliť na šesť kategórii. V každej z nich zákonitosti vykazujú príslušný vplyv na javy rovnakej kategórie, ale ja na javy ostatných kategórii, nakoľko Svet je jeden a vzájomne prepojený.

  1. Biosferické — ľudstvo je časťou biosféry, a existujú objektívne zákonitosti, regulujúce súčinnosť biosféry a Kozmosu, formovanie biocenóz a súčinnosť biologických druhov v hraniciach biosféry.
  2. Druhové — ľudstvo je konkrétnym špecifickým biologickým druhom, a existujú špecifické biologické (fyziologické a psychologické) druhové zákonitosti, regulujúce jeho život.
  3. Noosférne — existujú mravno-etické (noosférne, egregoriálne a religiózne) zákonitosti, regulujúce vzájomné vzťahy nositeľov rozumu a vôle. A napriek názoru mnohých, zákonitosti tejto kategórie presahujú hranice ľudskej spoločnosti, a etika, ukladaná z hierarchicky vyšších úrovní v organizácií rôznych druhov systémov — je povinná pre hierarchicky nižšie úrovne a porušovanie jej noriem nie je bez následkov. Takto je odpadlíctvo od pravdovernosti — mravnosti vlastnej Najvyššiemu — hlavnou mravno-svetonázorovou príčinou biosférno-sociálno-ekologickej krízy.
  4. Sociokultúrne — kultúra, ktorú geneticky podmienene nesie ľudstvo, je variabilná, a existujú sociokultúrne zákonitosti, ktorých dodržiavanie garantuje stabilitu spoločnosti v nadväznosti pokolení, a ich narušenie môže priviesť k jej zániku behom života niekoľkých pokolení pod vplyvom degradačných procesov.
  5. Ekonomické — historicky sformovaná kultúra všetkých spoločností dnešnej globálnej civilizácie je taká, že sme nútení sa chrániť pred prírodným prostredím pomocou technosféry. Technosféra sa obnovuje a rozvíja v priebehu hospodárskej a ekonomickej činnosti, a existujú finančno-ekonomické zákonitosti, predurčujúce jak rozvoj spoločensko-ekonomických formácii, tak aj ich degradáciu a krach.
  6. Riadiace — toto všetko môže priviesť ku konfliktom záujmov a konfliktom rôznych druhov činnosti, riešenie ktorých treba riadiť. A existujú objektívne zákonitosti riadenia, jednotné pre všetky riadiace procesy, či už ide o jazdu drobca na trojkolke, alebo komplexný projekt, realizovaný niekoľkými štátmi, na princípe štátno-súkromného partnerstva.

  http://img.ctrlv.in/img/17/06/20/5949301e7db7e.jpg

  Tak ako si riadiace schopnosti možno osvojiť teoreticky na základe Dostatočne Všeobecnej Teórie Riadenia, tak aj s problematikou všetkých ostatných zákonitostí sa možno oboznámiť v prácach Vnútorného Prediktora, ktoré sú k dispozícii na: http://leva-net.webnode.cz/prace-vp-sssr/

  Určite má zmysel začať od č.6 a skončiť č.1

  Odpověď
  • popolvár 20.6.2017 o 20:25

   pekný článok, jardob.

   Odpověď
  • Děkuju, Jardobe – právě jsem dočetla a zase se mi více osvětlilo.
   A jen na okraj – vzpomněla jsem si na kdysi velký „ezácký“ hit – Tajemství (The Secret). Když jsem ho viděla poprvé, velmi mě zarazilo, co to vlastně hlásají za zrůdnost. Podstata sice byla funkční (= že myšlenky přinášejí věci) – ale ta přání? Peníze, auta, domy, majetky, firmy, pohodlný život… atd. Připomnělo mi to rybářovu ženu v pohádce O zlaté rybce.
   Nevěděla jsem sice, jak zdůvodnit svůj odpor, ale říkala jsem si, že přeci ani Vesmír ani Bůh nejsou „zlatými rybkami“ – a takhle podané „kouzlo“ musí lidem, přejícím si taková „zhmotnění přání“, přinést jen neštěstí.
   No… částečné potvrzení mé domněnky mi přinesly pozdější zprávy, jak se autoři filmu skoro pozabíjely kvůli dělení peněz a autorským právům…
   Prostě – celý ten „projekt byl proti zákonitostem a tedy i hříchem…

   Odpověď
   • Ano Lin, poznám to video. Princíp je funkčný, ale tie želania boli príšerné. Samozrejme že Vesmír nie je bonboniera, a jeho zmysel nie je obšťastňovanie našich zmyslov, preto „postranné efekty“ by nás mali prinútiť sa zamyslieť, skôr než bude neskoro, či sú naše ciele/želania vôbec dobré a netreba ich zmeniť…
    Inak ten princíp nefunguje vtedy, ak si čosi želáš, ale si vnútorne so želaním v rozpore. Teda keď ide o z núdze cnosť… Niečo potrebuješ, ale pritom tým pohrdaš. Vtedy to nefunguje (a ten vnútorný rozpor si človek nemusí hneď ani uvedomiť)

    Odpověď
 2. Novy Budkov:
  Сергей Будков. Разбор Разведданных. 15.06.2017
  https://www.youtube.com/watch?v=hIKwRlMzchE
  Сергей Будков. Разбор Разведданных. 16.06.2017
  https://www.youtube.com/watch?v=arEjoCNUXlE
  Na buduci rok ohlasena spolupraca so zaujimavym clovekom.
  Opluvanie moze zacat.

  Odpověď
 3. Михаил Величко – Мир, в котором мы живем
  https://www.youtube.com/watch?v=lK5iK4uA18c

  Odpověď
  • vyborny Velicko, dakujem :)

   Odpověď
   • pride mi, že Veličko vyzerá lepšie a lepšie

    Odpověď
    • https://pp.userapi.com/c841028/v841028067/2318/K8dO8oa4GcY.jpg
     Pjakin, Zaznobin, tych troch nepoznam.

     Odpověď
     • Jeden z nich je Petrov.

      Odpověď
      • Petrov druhý zprava…

       Odpověď
  • Zaznobin, zaujimava rozprava.
   Эфире, Тесла, выборах и системе образования!!!Зазнобин В.М.Часть-1
   https://www.youtube.com/watch?v=ijKB_iUywto
   Эфире, Тесла, выборах и системе образования!!!Зазнобин В.М.Часть-2
   https://www.youtube.com/watch?v=R6UvHIFN1ZI

   Odpověď
  • Zaujimave video, v kratkosti: Klesove vyvody DNA analyzy zidov. Coheni … hlavni knazi, potomkovia Arona, Leviti … pomocni knazi R1a, Faraoni … R1b, Greci potomkovia Egyptanov, cize zapadna Europa taktiez potomkami Egyptanov.
   Анатолий Клёсов. История евреев Что показал ДНК-анализ
   https://www.youtube.com/watch?v=VQqPzFTUH3Q

   Odpověď
   • Pozor na Kjosova. DNA genealógia možno správne vymedzí haplotypy, vekové ohraničenie podľa počtu mutácií je ale nepresné. Otázka prečo? http://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=4641. Celková diskusia sa vedie na 2 platformách. Переоформат.ру (Kljosov) vs генофонд.рф (Balanovskij a spol.). Treba si pozrieť argumenty oboch strán.

    Odpověď
    • Poznam problematiku, preto som uviedol iba toto video. Vyvody totiz koreluju s Cudinovom, hoci sa tu nenosi. Nesedi totiz bitka pri Kadesi. Treba si uvedomit, ze neriesime faktologiu, ale procesy. Procesy sedia.

     Odpověď
  • Tieto dve videa talianskeho geofyzika su skor kuriozitou, hoci na pozadi maju vypovedaciu hodnotu. V prvom videu vlastne svojim sposobom potvrdzuje Velickovu hruskovu hypotezu o vynoreni Petrohradu. V druhom doplna Glazjevovu informaciu o vyrone vodika o vyron metanu a spodnych vod. To je zaujimave tym, ze masova genocida Slovanov sa da tymto sposobom vysvetlit. Navodnenie je taktiez velmi pravdepodobne, nakolko napriklad Volga ma tri paralelne podzemne toky s rovnakou kubaturou prietoku. Videa su bezne na YT. Video je zo 6.4.2017, nacal temu Bari a ukradnutych ostatkov svateho Nikolaja, bez zaveru. Nedavno cast ostatkov previezli do Ruska, ktore Putin s baznou pobozkal. Neda mi opat pripomenut seriu zemetraseni v Taliansku, ktore ukoncila Etna. Zaver nech si kazdy spravi sam. Mojzis zostupil z hory Sinaj. Podla niektorych badatelov islo o sopku. Otocme Sinaj naopak, dostaneme Janis … alebo boh Janus, Januar. O nom sa uz debatovalo v suvislosti s otvaranim bran a prvonacala. Je predpoklad Sinaj – Etna, Messinsky prieplav – Mojzisov prieplav dlhy 42 km.
   РУССКИЙ ТЕСЛА
   https://www.youtube.com/watch?v=hsAltgxxB3Q
   РУССКИЙ ТЕСЛА-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ( шпиль..москва..санкт-питербург)
   https://www.youtube.com/watch?v=0QIC-gbHxQI

   Odpověď
 4. Čo je to vlastníctvo? Je to to, čo považujem za svoje, niečo, čo mi patrí… Kedy mi niečo patrí? Keď to mám potvrdené na papieri? To sa v praxi vždy nepotvrdzuje! Tak, kedy? Môžem niečo vlastniť, aj keď to oficiálne vlastní niekto celkom iný? Pravdaže! Čím je teda vyjadrené vlastníctvo?

  Vlastníctvo (ako sociálny jav) sa vyjadruje v tom – ak jednotlivec (alebo skupina) realizuje svoju monopolnú možnosť riadiť objekt v súlade so svojimi cieľmi (podľa plnej funkcie riadenia).

  Takže vlastníkom alebo spoluvlastníkom je vždy len ten, kto má na daný objekt dosah. Nie ten, čo to má na papieri. Preto aj na štátnej úrovni, viac ako na oficiálnom vlastníkovi objektov, záleží na tom, kto dokáže rozvinúť svoj intelekt natoľko, aby mal na dané objekty dostatočný dosah, aby ich dokázal stabilne riadiť v súlade so svojimi cieľmi. Samozrejme že zadávanie cieľov má svoj mravný aspekt. Takýmto spôsobom sa dá dosiahnuť fungovanie vecí, aj keď zákony sú nastavené aby nefungovali. Kľúčom je naštartovať rozum, a nezabudnúť na svedomie.

  Odpověď
  • Toto na druhej strane znamená, že tak veľmi ospevovaná demokraciou možnosť súkromne vlastniť je len iluzórna.

   Riadiaco negramotná spoločnosť má len ilúziu, že niečo vlastní…

   Reálne vlastnia iba tí, čo majú patričné riadiace vedomosti a zručnosti, know-how.

   Kameňom úrazu nie je súkromné vlastníctvo, ale monopol na vlastníctvo riadiacich znalostí na jednej strane, na druhej strane morálna degenerovanosť ľudí ochotných urobiť pre peniaze hocičo a neochota používať rozum, pracovať na sebe a rozvíjať sa – aby sa tá priepasť vo vedomostiach medzi davom a „elitou“ vyrovnala.

   Odpověď
  • geronimoh 27.5.2017 o 19:34

   ve skutečnosti lidé nevlastní nic víc, než to, co si mohou vzít sebou na onen svět

   Odpověď
 5. Přečetla jsem si něco z moc zajímavých knih VP SSR. Momentálně Dialektika a ateizmus – kde se rozebírá marxismus, biblická koncepce, ateizmus. Zajímalo by mě jaký je systém dnes v Rusku, na jakých základech stojí. Mohl by někdo poradit, kde by se o tom dalo třeba dočíst?

  Odpověď
  • Radko, zdravím tě – ale nevím si rady s tvou otázkou. Takže – ber s rezervou, snad lépe vysvětlí někdo jiný.
   V současném Rusku – stejně, jako u nás a dá se říci, že na celé planetě, zatím vládne koncepce biblická. A snahou VP (vnitřního prediktora) je nabídnout koncepci jinou, která je spravedlivější a nestojí na otrokářském (parazitickém) systému. VP ale není žádnou mocenskou strukturou a KSB není ideologií – takže si nepředstavuj, že se cosi přikáže a „zavede shora“. Tak to není a ani to tak nemůže fungovat.
   VP odtajnil nástroje systému (mezi které patří i ten tebou uváděný marxismus, dále to jsou všechna náboženství a i ten „ateismus“), pomocí kterých se nyní vládne a udržuje se při životě koncepce (biblická). Dále ukázal (v materiálech pod souhrnným názvem KSB), jak je možné se tomu bránit. A pokud lidé chtějí cosi změnit, pak je na nich, aby se s těmito nástroji seznámili a sami se chopili (řídící) práce = aby sami uměli řídit nejen své životy k cílům, které vyhovují co největší množině lidí a nejen té úzké „elitní“ skupině (na úkor většiny všech ostatních – „neelitních“). A – samozřejmě – aby si na základě svých vědomostí uměli vybrat své zástupce, kterým svěří řízení země. Tj. – vybudování spravedlivější společnosti ne na ideologiích (a pomocí revolucí), ale na lidství – pomocí evoluce.
   Takže – o tomto se dočteš ve všech materiálech, které tu najdeš.
   Prakticky:
   Když se podíváš na práci Putina, tak dělá minimálně to, že neumožňuje cizím zemím parazitovat na přírodním bohatství RF a na práci tamních lidí. Což je důvod, proč ho paraziti tak nenávidí, protože jim tím zkřížil plány. Paraziti si vždy prodlužují život a příp. blahobyt tím, že se „přisají“ na jiné lidi, země – a vysají je do posledního. Přesně tak se to stalo po „sametové“ u nás = tzv. „západ“ si tím „oživil ekonomiku“ a oddálil své „krizové problémy“ o několik desetiletí – a nás do těch problémů dostal. Nyní jsme v postavení kolonie, veškeré naše bohatství je fuč – a my jsme v postavení nevolníků (vidíš třeba i na porovnání mezd a sociálních výhod mezi námi a „západem“).

   Odpověď
   • Děkuji za odpověď Lin, rozumím tomu že koncepce se může šířit jen mezi lidmi – bezstrukturním způsobem a že je to běh na dlouhou trať, ale jediná naděje na vyřešení současných poblémů. Jen mě leží v hlavě, jak se v knize rozebírá marxismus, tak po tom co vlastně padl, SSSR se rozpadlo, tak co ho nahradilo dnes.? Na hlavní stránce je článek, kde je psáno o kapitalismu na základě liberalismu na západě? Dorazil tedy tento směr i do Ruska?

    Odpověď
    • Samozřejmě, od devadesátých let je také v Rusku liberální kapitalizmus. Jejich vůdcem v pozadí je Anatolij Čubajs…

     Odpověď
    • Radko – jak píše Aksal.
     Probíhalo tam úplně stejné, jako po sametovce u nás – jen ještě v daleko tvrdším provedení.
     Země byla rozkradená „kupónovou privatizací“, Jelcin měl harvardské „poradce (kteří veleli za něj), bylo zničené zemědělství i průmysl, miliony lidí bez práce, vylidněný venkov, ztráta sociálních jistot… K tomu mafie, prostituce, drogy. To je Rusko devadesátých let.
     Od přelomu století (nástup Putina) se to zase postupně dává do pořádku – a dnešní Rusko je na tom v mnoha směrech už líp, než my tady. Kapitalismus tam sice je, ale… vůbec ne tak „liberální“ jako v těch devadesátkách.

     Odpověď
     • Oracle 911 15.5.2017 o 8:19

      Treba dodať, Rusko vyliečili tak z liberálnej buržoázie ako aj z marxizmu.

      Odpověď
      • Podle té knihy, přes všechna negativa Marxismu z něj vyplynulo ale také pozitivum – lidé dostali metodologii, i když zdeformovanou a chybnou, ale alespoň základy … znalosti, které se dostaly mezi všechny vrstvy lidí a byly součástí vzdělávání ve školách. V kapitalismu lidé nedostávají takovéto znalosti žádné, je to tedy propastný rozdíl. Bude potom pro lidi daleko těžší se vyznat v procesech co se odehrávají kolem.?

       Odpověď
       • Oracle 911 19.5.2017 o 0:18

        Súhlasím.

        Odpověď
       • Pjakin v nějakém svém videu říkal, že GP po rozpadu SSSR chtěl Rusko postavit znovu na marxistických základech, ale že Rusko se z toho vyvlíklo. Tak nevím jak to myslel, protože kapitalismus není žádnou výhrou. No asi to bude víc zamotané…

        Odpověď
        • Oracle 911 19.5.2017 o 9:52

         Šéf komunistickej/marxitickej strany bol neschopný uchvátiť víťazstvo od Jeltzina (asi kvôli podvodu).

         Odpověď
        • Byl na to připravovaný Zjuganov (KS Ruska), ale sám svojí neschopností si vyhrané volby prohrál a vítězství uchvátil Jelcin (liberál)…

         Odpověď
       • Putinovec 20.5.2017 o 16:13

        Stačí si jen srovnat,jakým způsobem lidem na západě vymydlila propaganda selský rozum a zdravé přirozené reflexy.

        Odpověď
        • Doufám, že Rusko má potenciál se něčemu podobnému vyhnout.

         Odpověď
  • Radka,
   ak si počkáš na preklad knihy „Vyriešenie problémov vzájomných národných vzťahov podľa KSB“, tak tam nájdeš odpoveď na svoje otázky. Dosť podrobne sa tam rozoberajú systémové otázky na príklade dnešnej RF a ZSSR, i keď kniha je z roku 2012, a odvtedy nastali v Rusku dosť viditeľné zmeny. Dá sa povedať, že šlo o prelomové obdobie.

   Odpověď
   • Ahoj jardob.
    Kedy bude k dispozícii asi preklad spomínanej knihy?
    Ďakujem.

    Odpověď
 6. - 5. Priorita riadenia: Drogy
  - Skuteční drogoví bossové: Stručná historie zapojení CIA do obchodování s drogami

  http://wertyzreport.cz/clanek/strucna-historie-zapojeni-cia-do-obchodovani-s-drogami

  Výborný článok od Wertyzreport. Ďalší kúsok do mozajky.

  Dobré je aj toto:
  https://www.opioids.com/timeline/
  všimnite si obzvlášť rok 2000

  Odpověď
 7. Dávam sem zaujimavú vec na ktorú som práve narazil. Toto má byť favorit na víťaza Eurovízie. Názov skladby „Karma západu“ A tu je song a preklad textu. Hmmmmm, teda tam toho je …
  http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/eurovision-song-contest/francesco-gabbani-occidentali-s-karma-italy-798972

  Odpověď
  • No tak to je výživné. Mimochodem ten český překlad je v detailech dost nepřesný.

   Odpověď
   • Například není tam „když se život odvrátí“, ale když „život ztratí soustředění“ v přeneseném významu i cíl/smysl. Není tam „revoluce narazila“, ale „evoluce narazila“, atd.

    Odpověď
    • no tak to by som povedal že to je ešte vylepšenie … inak, nad tou revolúciou som sa zrovna pozastavil lebo mi to tam nejako nesedelo. Ale reč neovládam takže som to nevedel porovnať. Ale to je zaujímavé.

     Odpověď
 8. Upozorňují na výborný článek od doktorky – psychiatra o čtyř úrovňovou manipulací vědomím společnosti v otázce PEDERASTIÍ – od záměny pojmů, k záměně mravnostních kriterií. Paní doktorka podrobně vysvětluje, jak se Pederastie „přestěhovala“ z kategorie nemocí do kategorie sexuální orientace a jaké typy psychiky (kteří to vše organizovaly) za vším stojí. Článek obsahuje další, užitečné odkazy na názory psychiatrů.
  Mimo jiné, paní doktorka klasifikuje stupně pederastií podle její nebezpečnosti pro společnost, způsobu získání nemoci, možnosti její terapií a poukazuje na poslední nejnebezpečnější stupeň – psychopatií, který je vlastní sociálním inženýrům a manipulátorům. rj.
  Почему гомосексуализм исключили голосованием (!!!) из списка психиатрических заболеваний.
  https://cont.ws/@sage/606236

  Odpověď
  • Od kdy je to sexuální orientace a ne nemoc?

   Odpověď
   • V článku není uvedený datum, pouze sdělení, že na základě pouhého hlasování některých psychiatrů, pederastie byla vyloučená ze seznamu psychických nemocí.
    Našel jsem ve Wikipedii, že Všesvětová zdravotnická organizace, vyloučila gomosexualism (pozdější přejmenování pederastií) ze seznamu nemocí v roce 1990. Jen „zázračně“ se to shoduje s prohrou SSSR ve studené válce a jeho rozpadem.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-5

    Hlavním měřítkem při posuzování, jestli je pederastie nemoc, či není se stal osobní pocit pacienta. Pokud se cítí komfortně se svojí poruchou, tak to není nemoc. Vedle propagace homosexuality se většina postižených se začala cítit velmi komfortně se svoji nemoci, což byl jeden z důvodů její „legalizace“, přesněji prohlášení tohoto stavu, jako norma – jeden z několika možných druhů sexuality člověka.
    V podstatě tímto způsobem je časem možné jakýkoli druh psychické poruchy prohlásit za normální stav – pedofilií, zoofilií, sadismus atd.

    Odpověď
    • Oracle 911 5.5.2017 o 19:36

     Prosím ťa, v Holandsku sa pedofília legalizuje plným prúdom a homolobby je toho najväčším podporovateľom.

     Odpověď
     • Však to vím, že severní země jsou vepředu celé planety. Co je zajímavé – tímto postižením chtějí nakazit hlavně bílé obyvatelstvo.

      Odpověď
      • Oracle 911 5.5.2017 o 20:51

       Použiť ideológiu LGBT ako nástroj genocídy, na to treba poriadnu dávku vynaliezavosti.

       Odpověď
 9. Vrstvy informačnej vojny, a nielen jej.

  Cieľ svätí prostriedky? alebo prostriedky svätia cieľ? V tomto neplatí jedno alebo druhé, pretože ide o dve veci, ktoré sú rovnako dôležité:
  - ak si v živote zvolíme zlý cieľ a osobne pritom nikomu vedome fyzicky ani citovo neublížime, tak náš život sa bude uberať zlým smerom. A k ublíženiu aj tak nakoniec príde, lebo nežijeme vo vzduchoprázdne, ale všetko čo tvoríme, vytvára odozvu, a niektoré sa šíria pomaly, niektoré rýchlo. Tie čo sa šíria pomaly, obyčajne zasiahnu nakoniec väčší počet ľudí.
  - ak si zvolíme dobrý cieľ, ale budeme za ním kráčať agresívne („trhať fialky dynamitom“), tak narobíme viac škody ako úžitku, a cieľ sa bude približovať veľmi veľmi pomaly a zrejme dlho sa z neho tešiť nebudeme pre „opičie labky“.
  Realizovanie cieľa (dobrého alebo zlého) nedobrými prostriedkami obyčajne hodnotíme ako agresiu. Aj procesy realizované miernymi prostriedkami, ktoré majú dobrý alebo zlý cieľ, ale ten nie vždy vieme odhadnúť, majú zrejme svoj názov, ale žiadny mi nenapadá, aspoň nie jednoslovný…  (možno „riadenie“)
  Pokiaľ ide o agresiu, je to podobné ako s ľadovcom, viditeľná je len malá časť, zvyšok je ukrytý pod povrchom. Ak sa pozrieme na 6 priorít zovšeobecnených prostriedkov riadenia, tak tým plávajúcim viditeľným vrcholčekom na hladine je práve posledná 6. priorita, t.j. fyzická silová agresia (zbraňami, alebo aj „papučami“ či päsťami). To je čosi, čo si všimneme hneď, a je to tak výrazné, že sme schopný aj odhadnúť cieľ agresora, ktorý útočí fyzicky.
  Ďalšie hladiny agresie sú čoraz menej viditeľné, a menej tlačia na psychiku. Pretože intenzita ich pôsobenia klesá, je nutný dlhší čas ich pôsobenia, aby sa stihli rozšíriť na väčší počet ľudí a pôsobiť. Čím je záškodníctvo prostriedkov menej viditeľné, tým sa ľahšie šíria na potencionálne obeťe a tie sa im menej bránia, ba dokonca ich často považujú za prejavené dobro, láskavosť. Kým zistia, že šlo o podvod, prejde veľa času a bude už neskoro, sú v pasci.
  Každé telo je plné sily, kým je zdravé… Preto ďalší spôsob vedenia vojny, ktorá beží v „čase mieru“ je útok na zdravie človeka. Chorý vojak je slabý vojak. Sú rôzne prostriedky ako nenápadne podlomiť zdravie celých národov, prípadne poškodiť genetiku, aby sa rodili menej zdravé a výkonné generácie. Cez prísady v jedlách, liekoch, nápojoch, škodlivinách vo vzduchu, radiácii po rôznych jadrových výbuchoch, alkohol, drogy, cigarety, ale aj konzumný spôsob života, ktorý robí z človeka závisláka na jedle, sexe a mnohom ďalšom, čo podlamuje jeho vôľu, a robí z neho slabocha, a prináša civilizačné choroby. Anglicko malo svoj záškodnícky dôvod, prečo pestovalo v kolonizovanej Indii ópium, a vozilo ho do preľudnenej Číny, pričom peniaze neboli ten hlavný dôvod. To sú prostriedky 5. priority (prostriedky genocídy)
  Každé spoločenstvo, ktorého samoriadenie sa stáva zložitejším, tak prechádza na nejaký ekonomický systém a nerealizuje len výmenný obchod. Ekonomika ponúka veľa takmer neviditeľných spôsobov, ako postupne zotročiť iné národy. Podvodníckych trikov môže byť vypracovaných veľa, ale kľúčovú zložku tu hrá úrok. Kým telocvik a zdravá výživa ešte mnohým ľuďom dačo hovoria (ak neberiem do úvahy sofistikované zbrane a jedy), tak problematika ekonomiky je pre väčšinu španielska dedina, najmä keď ide o zložitejšie ekonomické systémy. K tomu sa pridávajú ešte stále nové a nové pojmy a cudzie slová, čo prehľadnosti nepomáha. Rodia sa pseudoekonomické teórie, pseudoekonómovia, pseudoekonomická veda a vzdelávanie, a je zabezpečené vykorisťovanie inej krajiny rukami jej vlastných „elít“ a obyvateľov. Takzvané kryptokolónie. To sú prostriedky 4. priority (ekonomickej).
  Sú veci, ktoré dokážu odolať peniazom, zlatu, diamantom… A to sú idey, ciele života. Dobre motivovaný človek, pre vznešený cieľ dokáže položiť aj život, nie to aby sa nechal kúpiť. Ale motivácia nemusí smerovať len k vznešeným cieľom, ale aj do slepých uličiek, ktorých je nespočetné množstvo. Problém je, že človek celým srdcom veriaci v klamnú ideu bude na ňu lanáriť aj iných ľudí, a ak je pre niekoho autoritou, môže byť v tom úspešný, ak zafunguje dôvera voči nemu. Motivovaný človek môže takto dobrovoľne strkať hlavu do ekonomickej slučky, veriac že kráča k prosperite, bude slepo veriť že jed je liek, že vojna je humanitárna… Klamlivá idea sa nemusí ujať u človeka, ktorý sa už poučil a je opatrný, viac rozmýšľa a overuje si veci. No naivnosť a lenivosť premýšľať je živnou pôdou pre ideových agresorov. Existujú aj skutočne vznešené idey ale aj pseudoidey, ktoré sa tvária vznešene, a tie môžu viesť do slepých uličiek, patria sem rôzne pseudofilozofie, pseudonáboženstvá, systematická práca médií, ale aj technológia, na ktorej sa človek stáva doslova závislý (chráni sa ňou pred Prírodou), stáva sa ľudským kultom a rozvíja sa smerom, ktorý dostáva Planétu i ľudstvo do problémov. Toto sú prostriedky 3. priority (ideologickej)
  Ideológie, filozofie, náboženstvá, technológie a rôzne masové činné aktivity myslenia — sa agregujú do celkov na úrovni kolektívneho nevedomia a vytvárajú egregory. Sú to psychické entity, ktoré majú svoju algoritmiku (mentalitu), je to čosi ako server na ktorý je sieťovo napojených veľa PC (fanúšikov nejakého myšlienkového smeru). Napojení jednotlivci ho jednak dobíjajú, ale aj čerpajú z neho podvedome rôzne informácie a typ správania. Z neho pramenia také fenomény ako davová psychóza, fanatizmus, posadnutosť. No sú aj životu prospešné egregory, ktoré ľuďom pomáhajú a sú životne dôležité (egregor ľudstva, prírodné egregory atď.). Keďže egregory vytvárajú psychickú závislosť svojich pripojených, slepú dôveru a tvrdohlavosť, tak sú aj prvkom silnej zotrvačnosti sociálnych javov napriek dejinami. Dostať sa hromadne spod vplyvu egregora (vo veľkom merítku) môže trvať celé storočia. Aj pre jednotlivca to nie je ľahké, ale s pomocou iného človeka, alebo zásahom osudu, sa môže spamätať. No v štatisticky veľkom merítku to trvá zvyčajne ako jav dlho. Náboženské kulty prežili tisícročia a stále majú prívržencov, technologický kult trvá dlho, športové kulty a mnohé iné. Vytvorenie a riadenie takýchto masových egregoriálnych javov, vo veľkom predurčuje podobu dejín na dlhé storočia a tisícročia, a robí správanie más veľmi predvídateľným, čo je výhodné z hľadiska riadenia a manipulácie davu. Dejiny sa opakujú nielen preto, lebo sú egregoriálne podmienené a majú zotrvačnosť, ale aj preto, lebo ich obsah býva manipulátormi systematicky ničený a prekrúcaný. Tým pádom masy nie sú schopné sa poučiť z minulých chýb a dostať sa spod vplyvu egregoru s falošnou ideou. Toto sú prostriedky 2. priority (chronologická a egregoriálno-matričná)
  Falošné dejiny a nedostatok relevantných informácií veľmi pomáhajú hlavne u detí a mladej generácie získať dojem, že život je len súhra náhod a udalostí, ktoré spolu nijako nesúvisia. Rozbitý pohľad na svet je o to ľahší, ak ľudí vychovávajú vo falošnej viere v ateizmus alebo v bohov, ktorých stvorila ľudská myseľ (egregory), no Bohom nie sú. Tým sa rozvracia aj skutočný ušľachtilý zmysel života, ale aj pohľad na svet. V skutočnosti ale materiálny svet je systémom zmysluplne navzájom poprepájaných procesov, ktoré možno chápať, a z ktorých si možno postupne skladať obraz/schému ako mozaiku. Mozaika je vlastne podobná fotografii s nízkym rozlíšením, na ktorej vieme rozlíšiť mnohé objekty, no ak máme záujem vidieť detaily, tak si nastavíme vyššie rozlíšenie, a z pôvodného pixelu je zrazu mnohonásobne viac pixelov s detailmi obrazu. Tak je to aj s realitou, ktorú môžeme vnímať na rôznych úrovniach rozlíšenia, a to či už obrazovo, alebo pojmovo (vrátane ostatných vnemov). Opakom mozaikového svetonázoru je kaleidoskopicky, ktorý sa ako v tej hračke pri otrase celkom zmení. Tak ako v živote, je nám všetko jasné, a zrazu sa niečo stane a nerozumiem prečo – lebo náš svetonázor je chybný, nespojitý, kaleidoskopický. Mozaika a kaleidoskop môžu byť „ja“-centrické alebo Bohocentrické. „Ja“-centrické videnie sveta má svoju osobu za stred svojich súradníc, a na svet sa pozerá z tohto „Ja-centra“ (aj vo veci brania, aj vo veci dávania). No z jednej rozhľadne („ja-centra“) nemožno uvidieť celý svet, len jeho časť… Bohocentrické videnie sveta je také, keď si človek uvedomí, že sú veci, ktoré nie sú v jeho rukách a jeho život nie je samúčelný, že má objektívny zmysel, ktorý mu bol daný Zhora. Preto sa začína pozerať na svet z pohľadu Božieho Zámeru, objavovať ho, a hľadať od neho cesty k sebe a svojmu Životu. Takto vidí svet, rozhodne, vo väčšej perspektíve ako iba z „ja-centra“
  Toto bol opis šiestich zovšeobecnených prostriedkov riadenia/agresie. No chcel by som sa ešte pozrieť na to, čomu sa hovorí „Informačná vojna“.
  Informačná vojna, je spôsob riadenia (t.j. dosahovania cieľov, často aj agresívnych), ktorá tak isto nie je tak viditeľná, aspoň väčšinou. No bolo by dobré si uvedomiť, že tiež má viacero vrstiev. Tá najviditeľnejšia, ktorú možno prirovnať k šiestej silovej priorite, to je slovný útok, slovné napádanie, klasický výbuch emócii. Človeka sa niečo bytostne dotkne, a má potrebu riešiť/riadiť situáciu „vypustením krakena“, vytrestať človeka nadávkami, alebo ho aspoň umlčať pravdivými alebo falošnými argumentmi. Epizodický výbuch môže mať za cieľ uľaviť si na psychike, ale chronickejšia nenávisť, môže mať hlbšie a konkrétnejšie ciele. Toto je opäť prípad, keď je tu cieľ (dobrý alebo zlý) a prostriedky dosť nevhodné, ktoré namútia veľa vody.
  No riadenie informačnej vojny tu nekončí. Ak má niekto vážny cieľ, a snaží sa ho dosiahnuť, pričom chápe, že priamym napadnutím by veľa nedosiahol, tak volí rafinovanejšie metódy. Nie je každý priateľ, kto sa tak tvári. Pán Matovič chytil veľa ľudí na svoje ušľachtilé pohnútky, no reálny cieľ nie je odstrániť korupciu, ale iný. Podobne je to aj v prípade internetových trolov. Jedincovi prekáža nejaká stránka s diskusiou. Tak príde a pod ušľachtilými pohnútkami sa snaží spochybniť zmysel diskusie, rozložiť ju hádkami medzi vlastnými členmi, alebo inými metódami, ktorých záškodníctvo nie je tak očividné a mnohých môže zmiasť.
  Sú potom aj ešte skrytejšie spôsoby, keď osoba ktorá sa dlho tvári normálne, priateľsky, v skutočnosti plní iné ciele, a jej činnosť je ešte nenápadnejšia a skrytejšia… Najhoršie sú také plány, ktorých dĺžka sa realizuje v trvaní niekoľkých ľudských životov, lebo zmeny sú tak nenápadné, že ich nikto behom života nespozoruje. Je to ako varenie žaby. A podobne ako v prípade šiestich priorít, tá posledná, silová, a teda aj slovný útok, je situácia, keď už človek takmer prehral, lebo všetky sofistikovanejšie spôsoby zlyhali.
  Preto by som povedal, buďte radi, ak vám niekto povie veci narovinu, hoci je to aj nepríjemné, lebo aj keď je to nevhodný prostriedok na dosiahnutie cieľa z jeho strany, ale aspoň vidíte čo sa deje a môžete sa zorientovať, spraviť si analýzu, úsudok. No ak niekto používa mierne, skryté prostriedky, a pôsobí milo, tak nemáte šancu rozoznať, či jeho zámery a ciele sú dobré alebo zlé… Želať si od druhého úctivé správanie je síce fajn, ale je to už vyšší level vedenia informačnej vojny, a mnohí môžu byť z výsledkov veľmi rozčarovaní. Predvídanie je kľúčové, ak chce človek úspešne a bez otrasov doraziť do cieľa – no ste až tak dobrí psychológovia? (Či už sú ľudia drzí alebo slušní, všetci si idú za svojimi cieľmi, ktoré môžu byť spoločensko-prospešné, alebo spoločensko-degradačné)

  Odpověď
  • velmi pekne dakujem, zase o trochu viac rozumiem jednotlivych prioritach :)

   Odpověď
 10. Úryvek z „Sad roste sám?“:
  „Typ psychiky zvrácený do nepřirozenosti – kdy se subjekt náležející k biologickému druhu „člověk rozumný“ omamuje různými psychotropními látkami: alkoholem, tabákem a těžšími moderními drogami, což vede k nepřirozené deformaci charakteru fyziologie organismu jak v aspektu látkové výměny, tak i v aspektu fyziologie biopole, což vede k množství různorodých narušení psychické činnosti ve všech jejích aspektech (počínaje od fungování smyslových orgánů a konče intelektem schopností uplatňovat svou vůli) charakteristických pro typ struktury zvířecí, zombie, démonické (nositelé lidského typu struktury se neomamují).

  K diskuzi: Počet lidí, jenž znám, kteří se nedotknou alkoholu nebo tabáku, bych spočítal na polovině prstů jedné ruky (zde na diskuzi jich je řekl bych velmi vysoká koncentrace, což je samosebou dobře a velmi motivující pro ostatní). Alkohol a tabák, respektive „omamování se“, zdá se být národním sportem (alespoň v ČR). Znamená to, že má většina populace typ psychiky „zvrácený do nepřirozenosti“?

  Zvlášť když čtu dále, cituji: „Reálně je intenzita systematického vlivu různých druhů omamných látek na psychiku taková, že mluvit o střízlivosti ducha není možné (následky novoročního poháru šampaňského se z pohledu intelektuální činnosti v mezích lidských možností kompenzují 2-3 roky a to samé se týká vlivu jednorázového požití půllitru piva).“

  Jak je to pak s lidmi, kteří pijí (nebo pili) alkohol pravidelně a to ne půllitr piva, ale třeba 10? Bude se jejich intelekt „opravovat“ 20-30 let? A skutečně má 500ml piva takový vliv na intelekt po dobu 2-3 let? Předem děkuji za názory.

  Odpověď
  • Člověk
   https://youtu.be/rCORvPx9cR4

   http://leva-net.webnode.cz/tags/alkohol/
   Buď zdravý a veľa šťastia. Blaho želám

   Odpověď
 11. K diskusii o prechode z azbuky na latinku v bývalých republikách ZSSR:
  http://www.vodaksb.eu/diskuse/comment-page-24/#comment-39600

  Práve včera som narazil na článok, kde to rozoberali.
  http://russian.eurasianet.org/node/64091
  Reč šla prevažne o Uzbekistane, kde už reformy boli vykonané a neraz, ale ľudia na latinku moc nenabiehajú. Dokonca vznikajú aj komické tvary: v azbuke „цех – cech“ (dieľňa, výrobňa) sa do latinky prevádza ako „sex“. Vznikajú tak názvy ako „Kolbasa sexi“ (výrobňa klobás) z čoho si robia srandu hlavne školáci.
  Ono vyzerá to tak, že začiatkom 90-tých rokov sa hlavným propagátorom a koordinátorom latinizácie turkitských republík stalo Turecko. Samo bolo latinizované ešte za Ataturka, a po rozpade ZSSR sa chytilo iniciatívy. Latinizácia sa presadzuje v akomsi pseudonacionálnom duchu a cez nacionalistické hnutia.
  Čo sa týka jazyka, tam sa zohľadňuje aj ekonomicko-profesionálny aspekt. Občania SNS (spoločenstvo nezávislých štátov = bývalé ZSSR štáty) chodia za prácou prevažne do Ruska, takže azbuka tam je potrebná pre život. Angličtinu (latinku) si osvojujú aj tak, lebo v mnohých moderných profesiách je potrebná aj tak, najmä IT oblasť. Čiže pre mladú generáciu latinka nie je nič nové, aj bez úradnej latinizácie. Tam ide skôr o to, že prechodom na latinku, sa nielenže ľudia dostanú k západným zdrojom, ale najmä stratia kontakt s informáciami poskytovanými v azbuke. Čiže ide o prerušenie informačného toku s ruským svetom (nie azbuka, nie arabské písmo ale latinka. Pritom Turecko malo zaniknúť, a kto mal potrebovať latinizované azijské krajiny po vytvorení kalifátu?). Tam je krásne vidieť ten rozdiel medzi Arménskom a Azerbajdžanom. Azerbajdžan ako prvý z týchto štátov prešiel na latinku a nemá žiadne spravodajské servery v azbuke, tam azbuka ide do zabudnutia a prerušuje sa kontakt s ruským svetom… Arménsko, napriek vlastnému písmu má aj správy v azbuke, a ľudia azbuku nezabudli a vedia si čítať aj správy z iných ruských zdrojov. Turkménsko tiež prešlo na latinku. Uzbekistan je v procese a Kazachstan sa chystá na prechod.

  Názorná exkurzia z praxe ruských dejín, čo môže spôsobiť prechod na jazyk iného štátu (stačí u „elity“), a odvrhnutie vlastného jazyka a kultúry (úryvok analytiky VP ZSSR № 7 (128) z októbra 2016):

  Elity vždy závideli pomerom budúceho agresora, a vždy to bolo sprevádzané naučením sa nimi jeho jazyka:
  - koncom 16. — začiatkom 17. storočia sa učili poľský jazyk;
  - koncom 18. — začiatkom 19. storočia sa učili francúzsky jazyk;
  - koncom 19. — začiatkom 20. storočia sa učili anglický jazyk;
  - v prvej polovici 20. storočia sa učili nemecký jazyk;
  - koncom 20. — začiatkom 21. storočia zasa anglický jazyk;

  A konkrétne:
  - Najprv «elitári» závideli
  pomerom Byzancie, a vo výsledku dostali — krst, údelno-kniežacia rozdrobenosť, ktorá nedovolila odraziť vpád Batuchána a genocídu voči značnej časti obyvateľstva.
  - Potom závideli
  pomerom «voľnosti poľskej šľachty» a vo výsledku — smuta na prelome 16. a 17. storočia.
  - Potom závideli
  pomerom osvieteného Francúzska, a vo výsledku — vpád «Eurozväzu» v betaverzii na čele s Napoleónom.
  - Potom závideli
  pomerom «starého dobrého liberálneho Anglicka», dostali — Rusko-japonskú vojnu a revolúciu 1905-07, 1. sv. vojnu, revolúciu 1917, občiansku vojnu a emigráciu.
  - Po prvej etape budovania socializmu sa sformovala nová marxisticko-trockistická «elita», ktorá videla v kultúrnych
  pomeroch Nemecka vrchol európskej kultúry: vlasť «Hegelovej dialektiky», vlasť marxizmu a vedeckého komunizmu, vysoká veda a priemysel, je čo závidieť a čo napodobňovať. Celé 1920-te roky prebiehala tesnejšia spolupráca s Nemeckom v mnohých smeroch vedy a techniky — a ako výsledok: 2. sv. vojna a Veľká Vlastenecká vojna, ktorá priniesla obrovské škody a ľudské obete. Prečo a ako sa vlastne Nemecko zaplietlo do 1. sv. vojny, aké dôsledky zahŕňa jeho porážka a versailleské «usporiadanie sveta» — nad tým už neuvažovali.
  - Potom «totalitný» ZSSR, ktorý zvíťazil vo vojne, bol zrazu zlý jak pre marxisticko-trockistickú «elitu», tak aj pre rodiacu sa liberálno-«mysliacu» maloburžoáznu «elitu», a osvietení «elitári» začali závidieť
  pomerom «demokracie», «zákonnosti» a dodržiavaniu «práv človeka» na Západe — dostali za to rozpad ZSSR, bez akýchkoľvek ekonomický a politických (okrem vlastnej hlúposti) predpokladov k nemu, «krušné 90-te roky» a kryptokoloniálnu ústavu RF.

  Z tohto pohľadu je jazyk zbraňou tretej priority Zovšeobecnených prostriedkov riadenia. Tak ho treba aj brať pri rozhodnutiach do budúcna.

  Odpověď
 12. Peter Šoltysik 10.4.2017 o 14:15

  Svobodné rádio 04.04.2017
  Znalosti znamenají moc – 22. díl – DVTR –
  část – 5

  https://www.youtube.com/watch?v=rrbuvWDzwMo

  Patril by mu nadpis “ Vestby a proroctva ako nastroj (seba)riadenia“
  Tento diel som si rad vypocul.Je prijemne zrozumitelny . Hovori sa v nom o dolezitosti rozlisenia medzi
  „negativnou prognozou “ ( dobromyselne varovanie veduce k pozitivnej zmene (seba)riadenia )
  a „negativnym programovanim“

  Rozobera sa to aj na prikladoch z historie niektorych znamych „proroctiev“ .

  Odpověď
 13. KSB v slovách psychologičky doktorky Jiřiny Prekopovej. Žena s veľkým Ž, hovorí o tom, ako majú vyzerať Ženy s veľkým Ž, Muži s veľkým M a prečo je tak neskutočne dôležité byť v harmónii rodiny, teda po našom mať správne naladený rodinný egregor. Odporúčam všetkým. Buďte zdraví, šťastní a blaho želám. No a ešte želám k tomu šťastiu aj šťastný rodinný egregor.Máte to v rukách sami.

  http://ona.idnes.cz/jirina-prekopova-zeny-se-meni-v-chlapy-deti-jsou-chudaci-muzi-degeneruji-1o6-/spolecnost.aspx?c=A170406_151416_spolecnost_jup

  Odpověď
  • Děkuji za odkaz, Dr. Prekopovou mám moc ráda. Pracovala hodně s rodinnými konstelacemi – zmínka o rodinném egregoru zde víc než sedí, řekla bych :-)

   Odpověď
  • Mužský znak „fert“ na čtvrtém řádku
   a ženský znak „fitá“ na sedmém řádku,
   jsou pod sebou a mají energetický význam.
   Fitá – dnes uživané jako např. fito-terapie
   Viz. Slovanská Bukvica

   Odpověď
 14. neviem kto je tento pan a ci patri alebo patril do kolektivu VP SSSR (?)
  Vladimír Pavlenko– doktor politických věd, člen ruské akademie věd
  … ten clanok je velmi zaujimavy a popisuje zakulisne vztahy a spojenia nadnarodnych skupin a elit v suvislosti s aktualnym obrazom hry rozohranej v europe a o europu a s vyznamnym (podla autora) hracom v osobe papeza… ked sa nedavno konal rimsky summit (mala som vela prace a asi mi to uniklo) malo sa konat stretnutie hlav statov unie s papezom, neviem ci bolo publikovane nejake posolstvo z toho stretnutia, takze v zaveroch toho clanku sa mierne stracam

  Více zde: http://www.quintus-sertorius.net/news/co-vlastne-predstavuje-donald-trump-jake-sily-za-nim-stoji-a-jake-jsou-jejich-cile-ceho-chce-ve-skutecnosti-dosahnout/

  Odpověď
 15. Cviko:
  Kto vie, prečo tandem a tandemový princíp činnosti symbolizuje najviac číslo 11?

  Odpověď
  • Nevím, ale první, co mě napadne, tak to jsou dvě jedničky (jednotlivci) a tvoří dvojici, tudíž se význam mění – dohromady mají vyšší hodnotu, než kdyby to bylo prostě 1+1.

   Odpověď
   • Ak si predstavíš rad prirodzených čísel:
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13…
    Tak prvý tandem je práve číslo 11. Ďalšie také podobné sú 22, 33, 44…
    Ak je číslo analógom človeka, tak dve jednotky tvoriace tandem ho symbolizujú práve to, že tandem môžu tvoriť dve rovnocenné bytosti, podobne ako na tandemový bicykel je vhodné aby sadli dvaja ľudia približne rovnakej váhy a fyzickej sily, vtedy sa ich spoločná sila znásobuje. Ak je jeden z nich slabší a druhý silnejší, potom jeden svojho partnera brzdí a druhý svojho partnera ťahá.
    Preto prirodzený ľudský tandem by mal byť zložený z dvoch ľudí, ktorí sú na tom intelektuálne, emočne a morálne približne rovnako. Vtedy sa ich tvorivá sila znásobuje.
    Muž a žena sú tiež tým najprirodzenejším tandemom, a tiež by mali byť rozumovo, vôľou a mravne rovnocennými partnermi, aby jeden druhého neťahal, a aby dokázali spoločne znásobiť svoje individuálne úsilie vo dvojici.

    Odpověď
    • Este k tomu tandemu a cislu 11 ma napadlo ako je tu pekne vino synergický efekt, ktorý búra hranice /hory prenáša/. Kým 1 pre každého osobitne znamená začiatok cesty, tak 11 je skokom o level vyššie, na začiatok ďalšej desiatky. Je to silný odkaz …

     Odpověď
     • Áno, je to nový začiatok, ako každá séria dialektickej postupnosti otázok/odpovedí, príčin a následkov v objektívnej realite.

      Odpověď
  • Jardob,také jednoduché a tak si ma nachytal.Až keď si to napísal,som pochopil.

   Odpověď
 16. Stojí za přečtení
  Конец королевского двора дракона. Расшифровка матрицы
  https://cont.ws/@altairhantengr/562111

  Konec královského dvoru draka. Dešifrování matrice.

  Aktivace matrice proběhla podobněně, jako u matrici „Danae“ (rozpad SSSR), rozřezáním nožem slavného obrazu Thomase Gainsborough – „Jarní procházka“ v Národní galerii Londýna.

  Odpověď
 17. Možno hovoriť o nezištnosti, ak človek za to čaká odmenu v nebi?

  Je vôbec ľudské ak človek spraví niečo správne a čaká za to vonkajšiu sadisfakciu, či už na zemi – ak sa tým pochváli a užíva si pochvalu alebo skrytý obdiv? alebo v nebi, kde aj mnoho kresťanov dúfa, že za to dostanú viac blaženosti v nebi alebo viac pochvaly a obdivu od nebesčanov? (a špeciálne mnohí rádoví rehoľníci robia až neskutočné veci, často sebatríznivo, aby mali väčšiu odmenu v nebi, viac blaženosti, šťastia, nebeskej autority)

  Z môjho pohľadu je práve toto finta zo strany šíriteľov myšlienky zhromažďovania „pokladov v nebi“, pretože či už človek zhromažďuje poklad na zemi, alebo v nebi, stále je mamonárom a Človekom sa nestáva, lebo sa sústreďuje na nesprávny cieľ.
  Z tohto pohľadu je napríklad aj 6. kapitola Matúšovho evanjelia trochu prekrútená, tým skôr že prsty páchateľov tam vkladajú Ježišovi do úst slovo Amen (väzba na staroegyptské božstvo). Ježiš určite nevravel o odmene/odplate v nebi ani nebeských pokladoch, pretože Božie dary pramenia jedine z vnútra človeka, ak ich dostáva Zhora, a tým pádom nie je závislý na daroch vonkajších. Podstatou je teda získať a otvoriť Boží dar vo svojom srdci.

  Prečo sa strachovať o tento život, veď ľudské telo zomrie a recykluje sa, ľudský duch (jeho pozemská psychika) sa podeje ktovie kam, ale duša (hlbinné Ja, podstata vedomého vnímania akejkoľvek reality) je večná, je od Boha a skúsenosť je to najcennejšie čo získava v Živote. Dušu nemožno ničím spútať naveky, už aj preto, že Boh nestvoril nič trvalé/nemenné v tvárnom svete, ale všetko stvorené sa mení, vzniká a zaniká, preto aj trápenia sú dočasné a z pohľadu večnosti nemôžu byť nespravodlivé. Všetko dočasné je dobrá skúsenosť, ak slúži ako poučenie.

  Netreba zabúdať, že ak aj Korán hovorí o Gehenne (čosi ako peklo), tak tam spomína že stvoril mnoho ľudí a duchov pre peklo, no nie duší… Duch a telo sú bez duše len prázdnou šupkou, recyklátom, a nositeľom vnímania je výhradne duša. Duch a telo sú len dočasným prepojením duše so stvoreným svetom v konkrétnom časopriestore.
  A pochopiteľne, ide o proces čistenia noosféry, telá sa v zemi recyklujú a zlé algoritmy správania duchov (psychík) zostávajú v egregoroch noosféry, no ako sa tá bude úsilím ľudí čistiť, bude to podobné veľkému upratovaniu skládky/smetiska v noosfére. Páleniu suchých mŕtvych ratolestí. A tam nejde o problém, lebo duchovia a algoritmy duchov v algoritmov nie sú reálne živí, ani vnímajúci, nemajú svoju vôľu. Týmito kvalitami disponujú len také entity, do ktorých je vtelená duša, nositeľka vôle, vedomého vnímania… Duch bez duše je len tieň a nie je o nič živejší ako plechovo-kremíková umelá inteligencia, ktorá život pripomína/imituje, ale ním nie je – nevníma, necíti, len naprogramovane imituje pocity.

  Ono podobná pasca číha aj u tých, čo sa príliš koncentrujú na svoju karmu. Tam tiež človek môže uviaznuť v pasci individualizmu. Svet je organická sieť, kde takmer všetko je závislé od všetkého, v dôsledku evolučných skokov vždy vznikajú disproporcie vyvolávajúce disharmonie ktoré majú byť tvorivým vývojom vyplnené a harmonizované. No svet nemožno harmonizovať, ak si každý hľadí len na svoj chvost, a nemyslí kolektívne a globálne. Už len preto, že kolektívny intelekt je mnohonásobne výkonnejší ako individuálny. A kolektívna morálka je ako železobetonová stena.

  Ak človek nie je schopný urobiť dobrú vec, bez toho, že by ho to zožieralo v srdci, lebo z toho nič nemá, ani na zemi, ani na nebi, ak sa o tom nikto nedozvie. Ak mu nestačí, že to vie len on sám a Boh, a odmenou je mu len to, že ho to robí viac Človekom a pomáha spoločnosti, ľudstvu, Božiemu Zámeru – tak bez tohoto nemožno vytvoriť spoločnosť Ľudí. A tí, čo vedú ľudí rôznymi fintami a fikciami (zdanlivého humanizmu) k individualizmu a skrytej zištnosti, tí to dobre vedia, a bránia tak ľuďom stať sa Ľuďmi.

  Odpověď
  • Skvělé, doporučuji vydat na levanetu jako článek. :)

   Jen nějak pořád nedovedu svým chápáním uchopit, kde končí duch a kde začíná duše…nebo jak bych to řekl.

   I duše má nějakou osobnost a paměť..nebo ne? Myslím si, že ano, jen nevím, jak to svým chápáním pojmout.

   Odpověď
   • Človek je na obraz Boží stvorený (čiže určité obrazy, ako nemateriálna informácia sa odzrkadľujú aj v človeku). A čo môže byť v človeku viac podobné Bohu, než duša… Duša (naše hlbinné ja, živo a vedome vnímajúce realitu) je predsa večná, má vôľu, ktorej sa podriaďuje mnohé (na rozdiel od Boha len to, čo je vložené do Božieho predurčenia bytia. Čiže rôzne varianty vývoja reality, no napriek tomu ďaleko viac, než väčšina ľudí považuje za možné), má schopnosť živo a vedome vnímať Život. A možno aj veľa iného, čo nie je momentálne známe…

    Spýtam sa teda… potrebuje Boh osobnosť? potrebuje ju duša ak je mimo stvorený svet? K čomu slúži vlastne pamäť?

    Boh je všeobjímajúca realita, a nejako veľmi si ho personifikovať, by znamenalo klamať sám seba, lebo to čo o Ňom vieme a sme schopní si v tomto hmotnom stave predstaviť, je len nekonečný zlomok z plnej skutočnosti…

    Načo slúži pamäť? Určite nie na parádu a zbytočnosti.
    Do ľudskej pamäti sa ukladá okrem faktov jednak ľudska osobnosť, jeho psychologický profil, ktorý je podmienený vyskladanými mravnými kritériami a informáciami vyskladanými do určitého videnia a chápania sveta, ktoré môže byť chaotické, nestabilné (kaleidoskop), alebo stabilne a viac či menej detailne zobrazujúce realitu v jej súvislostiach (mozaika).
    Ak sa v človeku nejakým spôsobom odizoluje jeden blok pamäti od iného bloku pamäti, ktoré môžu zodpovedať rôznym situáciám, udalostiam, časovým etapám, tak môže dôjsť k rozdeleniu osobnosti, vzniku viacerých osobností v jednom tele. Rovnako ako teoreticky vedomie duše môže v danej chvíli operovať na iných miestach vo forme iných entít, no „ja“ ako človek XY si to uvedomiť nemôžem, lebo dátový tok, medzi pamäťou tamtej entity a mňa ako človeka XY žiadny neprebieha, a má to svoj logický zmysel. Podobne ako nevieme, čo vedomie nášho Ja (duše) robí, keď sme uprostred hlbokého spánku a nesnívame.
    To znamená, že pamäť má význam pre bytosť, ktorá sa nachádza v nejakom časopriestore, vo svojej materiálnej životnej perióde, a zúčastňuje sa tam nejakej misie (pochopenej alebo nepochopenej). Ak by napr. človek mal vedomosti vysokých vesmírnych egregorov, nebol by človekom a neplnil by misiu človeka. Ak by pes mal ľudské vedomosti, nebol by psom. Ak by „marťan“ mal vedomosti človeka, nebol by marťanom a nerobil by to čo by mal robiť vo svojom časopriestore a svojej materiálnej životnej perióde.
    Ak človek zomrie, údajne po troch dňoch sa oddelí duch (v ktorom je stále inkarnovaná duša) od tela. A keďže takýto duch má vďaka duši vedomie, a vníma, no už nemá telo, tak zrazu sa mu mnohé obráti naruby… Ak svoje Ja predtým stotožňoval so svojim telom, tak teraz zažije šok… Ďalšie prekvapenie príde, keď o niečo neskôr sa duša oddelí od ducha (vyzlečie si identitu, ktorú mala na zemi).
    Ďalej je už ťažko hovoriť, chýbajú informácie… Ak okrem hrubohmotného sveta hmoty, ktorý je schopné vnímať telo a jemnohmotného sveta duchov, ktorý zasa dokáže vnímať duch (v tele cez nevedomie a bez tela aj priamo), existuje nejaký ďalší svet, ktorý je prístupný iba vnímaniu duše, je možné že aj tam prebieha nejaká informačná výmena s inými dušami v duchu Božieho Zámeru.
    No z iného pohľadu, ak všetko materiálne „vyčleníme pred zátvorku“, tak to hlavné čo robí dušu dušou, schopnosť Vnímať, Cítiť (v provom rade bezprostredne Boha) a Tvoriť (cez vôľu). Duša na nemateriálnej úrovni pravdepodobne bezprostredne vníma Celovesmírnu Mieru (Božie Predurčenie), Vnímať na úrovni duše znamená aj chápať a vidieť zmysel všetkého na úrovni Predurčenia. No pravidlá zrejme fungujú tak, že materializovať predurčené možno len vstupom do tvoreného sveta v rôznych inkarnáciách.
    Vedomosti, tie nevznikajú z ničoho, vedomosti sa čerpajú práve z tejto Miery a stvorených vecí, a preto duša má možnosť prežívať epizódy Božieho stvorenia v jeho najrôznejších fragmentoch, Materializovať všetko čo bolo Predurčené (prežívať to aj emočne).
    Sem patria aj všetky omyly ktoré pri vývoji a existencii života entít vznikajú, ale všetky procesy majú dlhodobú tendenciu sa normalizovať a harmonizovať, čo podmieňuje ďalší vývojový skok. Chyby a tragédie sú nato, aby sa z nich jedinec i biologický druh poučil, aby naštartovali svoje geneticky podmienené dary (rozum, intuíciu) a začali čerpať múdrosť, ktorá je aj okolo nás v prírode, ale možno ju čerpať aj zo spojenia s Najvyššou múdrosťou. A Dobré slúži nato, aby sa v živote jedinca a spoločnosti zafixovalo a zdokonaľovalo.

    Pri prudkých zmenách podmienok v prírode obyčajne hynú jedince a lokálne aj druhy, ktoré sa nedokážu dostatočne rýchlo prispôsobiť. Rovnako aj u človeka, ľudská spoločnosť nie je homogénna, sú v nej jedinci s rôznym chápaním. A rozum (ako vrodený dar Zhora) je najlepší pomocník na prispôsobenie sa zmenám, na prekonávanie prekážok. Kto odmieta používať rozum, tomu aj intuícia bude nanič, a okamžite prehráva – zaostáva v živote. Ak rozum odmieta používať aj väčšina spoločnosti, stále je dosť ľudí, ktorí ho používať budú, a sú takí, čo ho používajú ešte viac, a sú takí, čo všetkých úplne prekonávajú… Bohužial, tam hrá veľkú úlohu morálka, lebo rozum má obrovskú moc a výhodu, ale bez etiky je démonizmom. A zdanlivá etika bez rozumu, je nanajvýš formou biorobotizmu. Totiž ak človek nechápe etiku len ako mrtvy súbor pravidiel, kamenné desatoro, ale vidí v nej to, čo v Stavbe Vesmíru každú jednu matricu a v nej rôzne varianty vývoja Naviguje práve k tým variantam Vesmírneho procesu (v každej jeho časti a etape), ktoré charakterizujú Zámer – potom musí pochopiť, že Vesmír nie je statický ale dynamický, a aj jeho Rozum nesmie byť kamenný ale vyvíjať sa tak ako všetko, t.j zbierať vedomosti a rásť, osvojovať si etiku Života, aby bolo možno chápať a voliť tie varianty života seba i spoločnosti, ktoré život harmonizujú a charakterizujú Zamer. A svoje chápanie neustále zdokonaľovať a prispôsobovať novým podmienkam, lebo život nestojí, a myslieť je nutné čoraz globálnejšie, inak nás prebudí zo sna tá časť globálneho sveta, ktorú sme prehliadli a odignorovali, zostávajúc na svojom piesočku.

    Preto len rozvíjaním spoločne vedomostí a mravnosti, možno dospieť k režimu psychiky Človek. A tak ako treba rozvíjať svoju vlastnú psychiku, treba rozvíjať aj kolektívnu psychiku spoločnosti a ľudstva. Lebo individualizmus je cestou k prehre. Žiadny proces vo vesmíre nie je odtrhnutý od ostatných. Ani človek nie je odtrhnutý od života ostatných ľudí. A civilizácia individualistov, ktorá nerozvíja ľudstvo ako druh, je zbytočná, a v konečnom dôsledku odsúdená k záhube v nejakej katastrofe, aby mohla vzniknúť kultúra a civilizácia inak rozmýšľajúcich ľudí, ktorá si poradí so svojou misiou, alebo tiež zahynie, a misia bude zverená iným preživším…

    Odpověď
 18. K téme KSB a politických strán, pre tých čo by mali záujem do nejakej vstúpiť, by som chcel povedať, že:
  - politické strany nepotrebujú nových Kazateľov, ale ľudí, ktorí v prvom rade očaria svojim rozumom a schopnosťami, plodmi svojho intelektu, talentu a práce. Odrývať esá pred začiatkom hry a špeciálne v politike, je ako vzdať sa pred bojom. (ako v bájke s vranou a syrom)

  K téme volieb všeobecne:
  : odhaliť patriota medzi kandidátmi do volieb, ktorí nemajú za sebou odvládnuté určité obdobie, ktoré by bolo možné spätne hodnotiť, je možné asi len dobrou intuíciou na báze naladenia sa na správne kolektívne nevedomie.
  Pretože z rečí sa to poznať vyslovene nedá. V tom politickom spektre nie sú dobrí a zlí. Ak sa na to pozrieme rozumom, tak logicky niekto, kto chce riadiť teritórium si pripraví mnohorozmerný scenár a mnoho variant. Tomu zodpovedá, že voličovi ponúkne široké spektrum strán, ktoré svojou ponukou môžu vyhovovať rôznym okolnostiam a rôznym požiadavkam (je to ako politický „trh práce“). Tam môžu byť liberáli, socialisti, komunisti, národniari a ktokoľvek. To či bude strana funkčná a efektívna v riadení, alebo deštruktívna, závisí od jej kádrovej bázy, čo je hlavný kameň úrazu. A ľudí ktorí skutočne vedia riadiť štát, majú prax a dostatočne široký rozhľad na štátnej úrovni je skutočne málo. Tesne po rozpade socializmu to mohli byť len ľudia, ktorí predtým mali skúsenosti s riadením makroštruktúr. V súčasnosti si takých ľudí školia v zahraničí, až na to že socializmus natoľko neznevoľnoval psychiku a nerobil z riadiacich kádrov zombi (viď Mikloš, Dzurinda)

  Treba si uvedomiť, že ak sa aj Patriot bude chcieť dostať do riadenia súčasných procesov v čele nejakej strany, tak pre neho nemá zmysel hovoriť iba a len správne veci… (ktoré sú v davo-“elitárnej“ negramotnej spoločnosti bohužial menšinové). Pravdepodobne si spravia prieskum najpálčivejších tém sociálnej mienky a na tomto si vystavajú svoj štart do politiky, a to sa kľudne môže jednať o nejaké pseudoproblémy na ktorých verejnosť fičí. Sulík so svojou novou stranou sa dostal do volieb a parlamentu napríklad na tom, že robil kampaň za zrušenie poslaneckej imunity, čo malo odozvu (Aj keď Sulíka za patriota pochopiteľne nepovažujem, hoci teoreticky by ním mohol byť, ak by chcel. Na názve strany nezáleží. Veď aj Pjakin bol zakladateľom Liberálnej strany, ktorú potom osedlal žirinovský. Najlepšie je ovládnuť proces v začiatkoch tvorenia niečoho nového)
  Ide o to, že politik môže robiť len tak ofenzívnu politiku, nakoľko má podporu zdola. Takže ak triezve názory sú v spoločnosti menšinové, musí ich Patriot robiť nenápadne a skryte, za čo bohužial uznanie od ľudí nedostane (ľudia to nebudú schopní rozpoznať pre svoju negramotnosť), ale pomôže štátu a národu. V takej situácii, čím menej čitateľnejší bude pre svojich rivalov politik, tým lepšie. A musí byť schopní vidieť veľa krokov dopredu, a ako kúzelník zapracovávať skryto do behu udalostí svoje algoritmy, tak aby modeloval budúcnosť viac smerom ku svojej koncepcii a dlhodobým cieľom.
  V podstate vládne politické strany sú vždy od niečoho alebo niekoho závislé, štátnosť je kolektívny proces, na toto zrejme vsádzajú nadnárodné politické sily a cez toto vytvárajú tlaky na manévrovanie cudzieho subjektu. Preto je to väčšinou len ilúzia že dáv dostáva možnosť výberu, kto mu bude vládnuť. V kryptokolonii s politicky negramotným obyvateľstvom možno na každého vytvárať tlaky a manipulovať ním, či je socialista alebo liberál, alebo hocikto… No občas motyka vystrelí a občas z národa výjde niekto, kto svojim intelektom, mravnosťou a chápaním skríži plány iluzionistom-demokratom, a svojou nie priamočiarou ale chytrou cestou obohrá všetkých chytrákov, viac či menej úspešne, a vráti vývoj na správnu koľaj. V srdci kráčať priamou cestou, ale pred očami politických súperov viditeľných aj neviditeľných – nepredvídateľne a nepochopiteľne.

  Odpověď
  • Pavel Svítil 8.4.2017 o 20:39

   Děkuji za polopatické sdělení.Pořád se v tom trochu motám…

   Odpověď
 19. Výzva k spolupráci na vytvorení prekladov materiálov stránok FKT do angličtiny, čínštiny, nemčiny a iných jazykov

  Vážení návštevníci našich stránok!

  V súčasnosti žijeme v období globálnych zmien: prebieha globálna prestavba Sveta, mení sa politické rozdelenie síl a scenárov koncentrácie ovládania svetových zdrojov, mení sa správanie ľudí v spoločnosti. Prebieha vojna na všetkých 6-tich prioritách zovšeobecnených prostriedkov riadenia/zbraní.

  Táto vojna sa nevedie len vo vzťahu k našej Rodine – Ruskej mnohonárodnostnej a mnohokonfesionálnej civilizácii, ale aj vo vzťahu ku všetkým štátom a národom, žijúcim na planéte Zem.

  Kvôli tomu, aby v tejto vojne zvíťazili ľudia, ktorí si želajú Mierovú a Spravodlivú budúcnosť pre všetkých bez výnimky, a nie iba pre vyvolených, musia sa procesov riadenia aktívne zúčastniť nielen spoločnosti Ruskej civilizácie, ale aj spoločnosti civilizácií Západu a Východu.

  K dosiahnutiu tohto cieľa, bolo našim kolektívom prijaté rozhodnutie začať proces prekladov našich materiálov do iných jazykov. Preto vyzývame k spolupráci ľudí, ktorí majú možnosti, vôľu a skúsenosti s prekladmi do angličtiny, čínštiny a nemčiny. Preklady do ktorýchkoľvek iných jazykov Sveta sú taktiež vítané.

  Pripomíname, že hlavnými princípmi práce v našom kolektíve sú nezištnosť a zodpovednosť za osud Rodiny a Ľudstva.

  Vaše návrhy na spoluprácu posielajte na adresu pr@fct-altai.ru

  S úctou, redakcia FKT-Altaj.

  16:41 15.03.2017

  https://fct-altai.ru/c/ob-yavleniya-2/ob-yavleniye-o-priglashenii-k-sotrudnichestvu-dlya-sozdaniya-perevodov-na-angliyskiy-kitayskiy-nemetskiy-i-drugiye-yazyki-materialov-sayta-fkt

  Odpověď
  • Tohle je věc, která mě „tlačí na psychiku“ již nějaký ten týden.

   - Pjakin stále opakuje, vemte život do svých rukou – staňte se konceptuálně nezávislými.
   - Rusko nemůže vyhlásit některé další kroky, pokud na vše bude samo (tj. proti všem a na všech prioritách).

   Mě z toho vychází, že ten kdo by se měl stát koncetpuálně nezávislým jsme hlavně my (a na nikoho jiného stejně nemáme vliv) – tj. komunita KSB v CZ/SK.

   Trošku složitější je, jak to udělat …. a napadalo mě, jim s něčím dílčím nejprve pomoct … a až později spolupracovat na konceptuálních věcech. Začít s překladama se přímo nabízí – a nyní oni sami vyzývají k pomoci.

   Řešilo by to i tu věc s poplatky při posílání peněz do Ruska či registrací v Rusku jako cizí agent … prostě by se peníze vybrali tady a tady by se na překlady spotřebovali. … a vzniklo by za to něco, co by ocenili všichni.

   P.S. Zatím jsem to nepublikoval hlavně z důvodu, že takováto aktivita by zatížila opětovně zase Hoxe …. takže by to možná chtělo vygenerovat někoho dalšího, kdo by min. část koordinace převzal na svá bedra.

   Odpověď
   • Jura,
    materiály FKT sú predovšetkým videá Otázka/Odpoveď. Pani Irena nezištne preložila mraky hodin týchto videí do češtiny. Všetka česť. Iní ľudia z levanetu zasa prekladajú materiály KSB do SK/CZ. Preto netreba objavovať ameriku, každý kto má chuť a čas sa môže zapojiť a pomôcť.
    Čo sa týka ostatných jazykov uvedených vyššie, tam platí to isté, každý kto vládne na dostatočne vysokej úrovni cudzím jazykom sa môže zapojiť tiež, či domáci a či cudzinec. Kde je jeden, ďalší sa pridá a vzniká kolektív. Netreba z toho robiť veľkú vedu. A ak vám to časové možnosti a iné povinnosti neumožňujú, tak sa tým nestresujte… Každý sám pozná svoje možnosti a svoje priority.

    Odpověď
 20. ПО НОВОСТЯМ И СОБЫТИЯМ: “ПОИГРАТЬ ПО ПЯТИ КОПЕЕК В БОСТОН”
  http://zakonvremeni.ru/publications/24-chronological/30696-po-novostyam-i-sobytiyam-poigrat-po-pyati-kopeek-v-boston.html

  Velmi objemný materiál. Trvalo mi asi 1,5 hodiny, než jsem to přečetl a shlédnul část videi.
  Nevšiml jsem si, že by byl podepsán od Krasova, ani na jeho stránkách jsem ten materiál nenašel, třeba je to kolektivní práce.
  Jako vždy, je hodně rozebraných matric, jak z filmu, tak i od Puškina.
  Hlavní téma – konceptuální obroda Ameriky.
  Poněkud mě zarazil jiný pohled na 2 křídla GP, přál bych si diskuzí na toto téma. A také tvrzení, že Vatikán pohlcuje RPC, což je také na širší debatu, jak to mysleli. Jestli měli na myslí infiltrací katolicizmu do pravoslaví, tak s tím bych souhlasil. Ta už začala probíhat dávno. Ale jestli tím mysleli předání funkcí řízení od RPC Vatikánu, tak to nemohu akceptovat. Vývoj ukazuje, že je to naopak.

  Odpověď
  • Tiež som to dnes čítala, nevidela som všetky videá. Súhlasím, hrooozne obsiahly materiál, kopu informácií. Pozastavila som sa nad rovnakými vecami, ako ty.

   Odpověď
  • Ešte ma prekvapila forma protestantizmu v USA. Vôbec by som tam nečakala pozostatky ariánstva. To bola úplne nečakaná info.

   Odpověď
   • Tam je dost nové informace. Přiznám se, že takto o protestantizmu jsem nikdy neuvažoval.

    Odpověď
    • A kopu odkazov a tiež objemných.

     Odpověď
  • Teda… to mám co dělat… teď jsem nahlédla. Je tam tolik nového, že si snad vezmu dovolenou, abych to všechno pročetla. :-)

   Odpověď
  • Tu RKC a RPC mysleli tak, že od rozkolu a občanské války v Rusku v 17. století zvítězili, kde zvítězili stoupenci Vatikánu a RPC ovládli jezuité a přeformátovali věrouku podle Vulgáty, je RPC defakto dislokované pracoviště Vatikánu, i když sama RPC si to asi neuvědomuje (autopilot).

   Tím spojením mohli myslet to, že tváří tvář nebezpečí (pro biblický projekt) se obě struktury které jsou ale stejné podstaty, můžou spojit – a následně společně zaniknout jako nevyhovující.
   To že je v plánu aby RPC převzala agendu RKC, která se zdisreditovala, je ve skutečnosti o tom, že RPC převezme původní roli Vatikánu. V zásadě je to jedno, pokud se RPC neozdraví a nezbaví se vatikánské infekce zanikne tak jako tak.

   Odpověď
   • Áno, keď ideme do minulosti, tak je to s RPC a RKC tak. Asi sme s Taurusom mysleli v súčasnosti a tak sme očakávali niečo v zmysle že RPC pohltí RKC, ale de fakto sa udial opak už v minulosti a je jedno, aký názov to dostane.

    Odpověď
 21. Zajímavý článek v rj. o poznatcích současné vědy ohledně funkcí mozku – vědomí je mimo mozek. A taktéž uvádí do problematiky „skalárních vln“, které popsal ještě Tesla. Mám za to, že v KSB je nazývají torsionnými vlnami (torsionné pole). Aspoň tak jsem pochopil, že to jedno jest.
  https://cont.ws/@slavikapple/551996

  Odpověď
  • No a to „elitáři“ moc dobře vědí a proto na nás sypou svinstva ze vzduchu a chtějí nás uzamknout v těle. Tesla ty věci znal, ale raději se cpe do našich dětí ve školách Edison. Energie je všude okolo nás a pokud v nějakém roce 1905 nějaký inženýr vyvolával déšť v Americe pro určitého zemědělce, přišel pán v klobouku a plášti, zaklepal na rameno a inženýr se ztratil.

   Odpověď
   • Nasredin 14.3.2017 o 8:18

    Toto znal nejenom Tesla, ale od věčnosti šamani všech přírodních národů. Castenedův Don Juan tvrdí, že naše mysl utváří svět kolem nás (nazývá to děláním). Abys ten svět poznal v jeho pravé podobě, musíš to dělání zastavit. :) Kdo si myslí, že to vše je nesmysl nechť si připomene fakt z sledování kvantových jevů, který říká, že pokud je u sledovaného systému přítomný pozorovatel pak má tento pozorovatel na tento sledovaný systém vliv …

    http://www.kvantovapsychologie.cz/?q=node/7

    Odpověď
    • Z jiného soudku stejný nápoj: doporučuji třeba Vědomí mluví, rozhovory s Raméšem S. Balsekarem, editor Wayne Liquorman.

     Odpověď
     • A ještě zcela jiný zdroj: Association of scientific study of consciousness http://www.theassc.org/

      Odpověď
  • NicNezNula 13.3.2017 o 23:38

   pred 30 lety jsem se doslechl o jakemsi Institutu mozku. snad v Moskve. Nevi nekdo , zda jeste funguje. pred pul rokem jsem neco gogloval a nic kloudneho nenasel

   Odpověď
   • V Peterburgu.
    http://www.ihb.spb.ru/

    Odpověď
  • Cico Ciciak 17.3.2017 o 11:30

   Také jednoduché to podľa mňa určite nebude.
   Najprv si musíme zadefinovať pojem „vedomie“.
   Ak si ho v jednoduchosti vymedzíme ako „schopnosť človeka subjektívne vnímať časť objektívnej reality/pravdy“, tak táto schopnosť/vlastnosť jednoznačne súvisí s fyzickou časťou mnoho-komponentnej bytosti/stvorenia/stroja nazvaného človek – s mozgom (odohráva sa práve tam) a kvantovými procesmi prebiehajúcimi v ňom.
   (Potom ešte poznáme pojem „podvedomie“, ktoré predstavuje ďalšie/vyššie úrovne psychiky človeka napojené na egregory=“duchov“, dušu, Boha…)

   Odpověď
   • Cico Ciciak 17.3.2017 o 11:41

    … schopnosť človeka subjektívne vnímať časť objektívnej reality/pravdy“ (vlastne sa jedná o ilúziu)…

    Tiež je otázne, či vôbec duša disponuje nejakým vedomím, ktorá sama o sebe možno ani nedokáže existovať a vždy musí byť uložená na nejakom (fyzickom – ľudské telo) nosiči.

    Odpověď
    • Cico, dušu nemôžeš oddeliť od vnímania, je nemysliteľné z nej robiť objekt cudzí vzhľadom k vnímaniu človeka. Videl si film avatar? Kde bolo skutočné vnímanie? V avatarovi alebo vo vojakovi, ktorý sa s avatarom spojil? Kde bolo počas spojenia jeho Ja?
     Pamäť a vnímanie bytosti ktoré sa rozvíjajú po narodení, môžu dávať vnímaniu inkarnovanej bytosti dojem svojej konkrétnej individuality. Pritom skutočné vnímanie každej bytosti pramení – netušíš odkiaľ…
     Rovnako ako keď hráš nejakú pc hru, tak sa natoľko sústredíš na svoju postavičku, že zabúdaš na svoju osobu v reálnom svete.

     Pojem duša hlavne pomáha pochopiť, že Vnímanie (ako také) smrťou nekončí, že život netrvá iba v hraniciach medzi narodením a smrťou, ale trvá večne… Tvoja duša (tvoje Ja – vnímanie) môže žiť súčasne v mnohých inkarnáciách a rôznych svetoch naraz, čas tu nehrá rolu, je len jednou zo zložiek stvoreného sveta. Pamäť každej bytosti určuje charakter každej postavy (veď niekedy sa pamäť rozdelí aj v rámci jednej inkarnácie a volá sa to polyfrénia). Ak zaspíš alebo upadneš do narkózy, a stratíš vnímanie, to ešte neznamená že ty ako duša nevnímaš nikde a nič, môžeš vnímať čokoľvek, ale do tvojej pamäte je púšťaná len tá informácia, ktorú narodený tvor-človek XY smie poznať, preto má ilúziu bezvedomia. Výnimka môže existovať, ale len ak to má strategický význam pre daného človeka alebo ľudstvo či spoločnosť. Pretože misiou človeka XY je tento život a nie nejaké úplne iné životy v iných svetoch a iných inkarnáciách, misia duše-tvojho hlbinného Ja, to už je oveľa širšia otázka.

     Odpověď
     • Efimov spominal mravce ATA. SIdorov, studovany biolog, hovori o termitoch a prirovnava sposob zivota matky s bezstrukturnym riadenim.
      Георгий Сидоров – Выход России из проекта яхве
      https://www.youtube.com/watch?v=Xm48rdCiyLI

      Odpověď
      • Nad včelstvem jsem dřív uvažoval jako o jedné bytosti s desítkami tisíc těl.
       Je velmi zajímavé je pozorovat zblízka.

       Odpověď
     • Co je to ta polyfrénie?

      Jakože rozpolcená osobnost? Na internetu o tom moc není.

      Odpověď
     • Cico Ciciak 17.3.2017 o 21:51

      Môže byť, ale momentálne si nemyslím, že človek/duša po smrti niečo vníma (ak aj hej, tak úplne inak, než aká je predstava vnímania/vedomia tu na Zemi počas fyzického života človeka).
      Duša ako (jedinečný a možno máme všetci rovnaké duše, ak sa jedná iba o „rozkúskovaného Boha“) jeden z komponentov v rámci každého človeka (bytosti zvanej človek) zrejme ovplyvňuje jeho spôsob/charakter vnímania, ale
      vnímanie a vedomie samotné je podľa mňa spojené výlučne s fyzickým/telesným komponentom (časťou) človeka.
      Zatiaľ som nevidel žiaden presvedčivý dôkaz, že je to inak, len nejaké špekulácie.

      Odpověď
      • Cico Ciciak 18.3.2017 o 1:46

       Tu je všetko v kope, na čo som zatiaľ pri svojom dumaní prišiel, ale netvrdím, že to tak naozaj musí byť:

       http://pastebin.com/dZBAPqGC

       Odpověď
 22. V knize Potrebujeme inú školu jsou na 10. straně zmíněny knihy týkající se matematiky. Dávám sem na ně link pro zájemce. Knihy jsou v ANG.

  1. kniha – o matematice (definice, teorémy, vzorce…), 1 000 stran.
  https://uloz.to/!6PTsKjECUN5k/granino-arthur-korn-theresa-m-korn-mathematical-handbook-for-scientists-and-engineers-definitions-theorems-and-formulas-for-reference-and-review-dover-publications-2000-pdf

  2. kniha – o aplikované matematice v praxi. 276 stran. Nicméně je to časopis, takže 50% textu jsou reklamy ze 70. let a zbytek pak obsahuje ony příklady. Velmi mě překvapila reklama na konci časopisu k učení se čínsky :)
  https://uloz.to/!rrJYzYEKKUkS/mathematics-in-the-modern-world-scientific-american-1964-09-01-pdf

  Odpověď

Napsat komentář

*
*

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>